<p>Energietransitie gaat over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen om uiteindelijk klimaatneutraal aan de energiebehoefte te voldoen. De meningen over de aanpak zijn verdeeld. &nbsp;</p>

Energietransitie gaat over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen om uiteindelijk klimaatneutraal aan de energiebehoefte te voldoen. De meningen over de aanpak zijn verdeeld.  

(Foto: Ton van de Vorst)

‘We kiezen niet de makkelijkste weg’

Ton van de Vorst

Zonnepanelen en isolatie leveren direct voordeel op

In 2008 hebben de Kempengemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot, Reusel, de Mierden in samenwerking met de SRE/Milieudienst een klimaatvisie opgesteld. De Kempengemeenten hadden gekozen voor het hoogste ambitieniveau: ‘innovatief’ wat inhield dat de Kempengemeenten in 2025 energieneutraal zouden moeten zijn. Het ambitieniveau was echter hoger dan de realiteitszin.

EERSEL - De inzichten zijn in 12 jaar veel veranderd, maar zelfs vandaag de dag is er volop discussie over de weg die bewandeld moet worden naar energieneutraliteit. Dat bemoeilijkt het ontwikkelen van een eenduidige strategie. Met zonnepanelen op daken en aansluiting bij de Regionale Energie Strategie voor Metropool regio Eindhoven slaat de Eerselse politiek een weg in met de meeste kans op succes.

De energiesector is volop in beweging, het besef dat gewerkt moet worden aan het klimaat is alom aanwezig. Dat maakt energietransitie (het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen) vooral een maatschappelijk probleem dat samenwerking van alle betrokkenen vereist. Het is ook een enorm complex probleem, zowel, technisch, maatschappelijk als organisatorisch. In discussies komen allerlei alternatieve energiebronnen ter sprake: waterstof, zonnepanelen, warmtepompen, kernenergie, thorium reactor, biomassacentrales, warmtenetten. Zoekend op internet vind je voor elke technologie zowel voorstanders als tegenstanders. Voorstanders richten zich vooral op de beloftes en voordelen van een bepaalde technologie. Critici zien de moeilijkheden, de gevaren en de kosten. De ontwikkeling van de technologie kost geld, maar ook aanpassingen van de benodigde infrastructuur brengen grote kosten met zich mee.

De klimaatvisie De Kempen dateert van 2008. Het kan niet anders dan dat de destijds opgestelde klimaatvisie op een aantal punten is achterhaald. De doelstelling om 4.8 PetaJoule (1,3 miljard kWh ofwel de energie voor een kleine 75 duizend huishoudens) duurzaam op te wekken is voor de betreffende gemeenten niet realistisch. Het inzicht van destijds om in te zetten op biomassacentrales is inmiddels achterhaald. Biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan eerder was becijferd. Grootschalige inzet van warmtepompen en zonnepanelen zouden wel eens kunnen leiden tot een overbelasting van het elektriciteitsnet. Het inzetten van een bepaalde technologie staat nooit op zichzelf. Waterstof wordt als veelbelovend gezien maar vereist aanpassingen aan het gasnet als het aardgas gaat vervangen, maar ook de grootschalige productie van waterstof maakt een enorme aanspraak op elektriciteit. Restwarmte terugwinning ten bate van de verwarming van woningen vereist een kostbare infrastructuur voor een warmtenet en niet iedere omgeving is daarvoor geschikt. Bovendien gaat het transport van warmte over grotere afstanden gepaard met verliezen. Gezien de complexiteit en de kosten is het duidelijk dat de energietransitie op landelijk en regionaal niveau moet worden aangepakt. Gemeentes kunnen voor de grotere projecten het beste aansluiten bij de regionale energiestrategie (RES) van Metropool regio Eindhoven. Op plaatselijke niveau kan de gemeente zich richten op het energiezuiniger maken van woningen en kleinschalig groene energie opwekken.

Rik Spooren van ESA: “David Smeulders van TU Eindhoven heeft becijferd dat we aan de doelstelling voor schone energieopwekking kunnen voldoen als we alleen al op daken zonnepanelen leggen. We kiezen daarmee niet voor de gemakkelijkste weg. We willen het gebruik van zonnepanelen stimuleren, daar hebben mensen meteen voordeel van, maar het kost tijd om mensen bewust te maken van het nut en de noodzaak ervan. Op de korte termijn moeten we een bepaalde hoeveelheid schone energie opwekken, dat willen we doen met een zonneweide in Wintelre Noord en door zonnepanelen aan te leggen op de geluidswal langs de A67. We willen het landschappelijke karakter zoveel mogelijk in stand houden, dus geen grote aantallen windmolens en zonneweides.” Alexander Steenhoek (VVD): “We kunnen particulieren niet dwingen om hun huizen te isoleren en zonnepanelen op hun dak te leggen. De gemeente kan wel stimuleren, we hebben eerder laten zien dat dat werkt. De grootste energiebehoefte van huizen zit hem in de verwarming ervan, isolatie is een bewezen duurzame voorziening waar mensen meteen de vruchten van plukken.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden