Bergeijk stimuleert sociale woningbouw | Al het nieuws uit de gemeente Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel en Bergeijk


<p>Bergeijk streeft ernaar dat een derde van alle toekomstige woningen bestaat uit sociale huurwoningen of goedkope sociale koopwoningen.</p>

Bergeijk streeft ernaar dat een derde van alle toekomstige woningen bestaat uit sociale huurwoningen of goedkope sociale koopwoningen.

(Foto: zelf)

Bergeijk stimuleert sociale woningbouw

Jan van den Dungen

Doel is betaalbaar wonen te waarborgen en te stimuleren

Van alle woningen die er in de toekomst in Bergeijk gebouwd gaan worden, streeft het gemeentebestuur ernaar dat een derde van die woningen wordt bestemd als sociale huurwoningen en/of goedkope sociale koopwoningen. Eerder stelde de gemeenteraad een volkshuisvestingsprogramma vast. Bouwers die niet willen of niet kunnen voldoen aan deze concrete vorm van bouwen, moeten voortaan een bijdrage storten in een fonds dat door B&W van Bergeijk zal worden beheerd. De verevening voor sociale woningbouw treedt in werking op het moment dat een woningbouwplan niet voldoet aan de eis van 30% sociale huurwoningen.

BERGEIJK- De middelen uit het vereveningsfonds worden ingezet om bij andere initiatieven de financiële haalbaarheid van sociale huurwoningen uit te voeren. De gemeente doet voor de realisatie van dit fonds een eerste stap en stort zelf alvast 150.000 euro als buffer in dit fonds, dat verder zal worden gevoed door bouwers van andere woningen dan in de sociale sector. Burgemeester en wethouders gaan op dit potje toezien en leggen over dit beheer hiervan regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad. Zij zet ook de gelden in die zij uit het vereveningsfonds halen voor de bouw van sociale huurwoningen en goedkope (sociale) koopwoningen elders binnen de gemeente.
Deze bestemmingsreserve heeft enkel als doel de gemeentelijke volkshuisvestingstaakstelling voor betaalbaar wonen te waarborgen en te stimuleren en biedt het daardoor een gemeentelijk instrument tot verevening van de 30% norm sociale woningbouw bij nieuwe initiatieven tot woningbouw. Dat betekent dus meer flexibiliteit in en sturing op het realiseren van de sociale woningbouwopgave door de mogelijkheid om het percentage sociale huurwoningen te differentiëren naar project. Het biedt meer duidelijkheid aan de markt (projectontwikkelaars, beleggers, enz.) over de toepassing van het gemeentelijk beleid bij sociale woningbouw en leidt enkel maar tot een gelijke behandeling van projectontwikkelaars bij elk woningbouwproject.

In de praktijk

Stel dat er een woningbouwproject van 20 woningen op stapel staat. Vier hiervan zijn sociale huurwoningen, vier goedkope (sociale) koopwoningen en 12 vrije sectorkoopwoningen op kavels van 500m2. De bouwer stelt dat het niet haalbaar is om 30% sociale huur te realiseren, maar moet dan over de 12 vrije sectorwoningen een bedrag afdragen aan het vereveningsfonds. Zijn afdracht per vrije sectorwoning aan vereveningsfonds is 500 (m2)x 65 x 0,1 = 3.250 euro per woning.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden