2,1 miljoen rijksbijdrage voor aanpak van urgenties in de Kempen

De Kempen - De Kempen staat, net als heel Nederland, voor grote opgaven op het terrein van duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie, duurzame energie en het versterken van de biodiversiteit. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsgerichte benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. De gemeenten Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden, Waterschap de Dommel, ZLTO, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze en lokale groepen hebben de handen ineen geslagen, met organisatorische ondersteuning van Het Huis van de Brabantse Kempen, om deze opgaven te realiseren. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor proeftuinen de Kempen 2.100.000 euro aan deze samenwerking beschikbaar gesteld. De looptijd is per directe ingang tot en met 2023.

De proeftuinen hebben een sterke relatie met de thema’s uit de Strategische Kempenagenda 2019- 2025. Deze proeftuinen bieden mogelijkheid om versneld de doelen uit de Kempenagenda te halen. Daarnaast bieden ze bij uitstek de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen, om zo als voorbeeld te kunnen dienen voor andere beekdalen en (natuur)gebieden. De komende jaren werkt De Kempen in samenhang aan drie proeftuinen:

1. Proeftuin de Levende Beerze; verdieping op huidige samenwerking gebiedsontwikkeling Vessem - Middelbeers. Meer info op: www.dommel.nl/levendebeerze of www.levendebeerze.nl

2. Proeftuin Slimme landschappen; opstart van een nieuwe gebiedsontwikkeling rondom beekdal de Run waarin de gemeente Eersel en Bergeijk de handen ineengeslagen hebben om deze gebiedsontwikkeling tot een succes te maken (www.dommel.nl/run). Het verkennen van nieuwe gebiedsontwikkelingen rondom de beekdalen Groote Beerze (meer info: www.dommel.nl/grootebeerze), De Reusel (www.dommel.nl/reuseldemierden) en De Beerze nabij de A58.

3. Proeftuin Gebiedsontwikkeling Kroonvensche heide e.o.; integrale aanpak natuur- klimaat - landbouw en recreatiedoelen Bladel Zuid.

Aangevuld met lokale kennis en kunde wordt via de proeftuinen Kempenbreed ingezet op:

• Het realiseren van een robuust ecologisch watersysteem.
• Het versterken van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit.
• Herstel van bestaande en realisatie van nieuwe natuur. Het bieden van perspectief aan de agrarische sector in een veranderend landschap.
• Ruimte bieden aan en begeleiden van eigenaarschap en ontwikkelkracht bij inwoners en ondernemers.
• Ruimte voor aanpak beleidsdoelen, maar ook inzet op lokale doelen en versterken (be)leefbaarheid zoals LandArt projecten, de start van een dorpsmoestuin, recreatieve routes en het gezamenlijk aanplanten van landschapselementen.

De 2,1 miljoen die de Kempen ontvangt voor het versterken van het buitengebied komt uit ‘Het Interbestuurlijk Programma-Vitaal Platteland’. Dat is een actieprogramma vanuit het Rijk dat het oplossen van gebiedsurgenties wil versnellen. In dit actieprogramma is voor de aanpak van urgenties op de zuidoostelijke zandgronden 6.950.000 euro gereserveerd.

Meer berichten