Terugblik zitting over windpark de Pals

Ingezonden - In het Eindhovens Dagblad van vrijdag 9 april staat een artikel met als titel: ‘Vier enorme windmolens langs A67: strijd tussen natuurorganisaties, en gemeente Bladel en provincie’. Aangezien er in dit artikel verschillende fouten staan, zet de gemeente Bladel deze onjuiste informatie graag recht.

Op 8 april vond de zitting over Windpark De Pals plaats, over de plaatsing van vier windmolens direct naast de A67 tussen de Pals en de Belgische grens. De gemeente heeft voor dit initiatief van windpark de Pals B.V. op 26 februari 2019 de omgevingsvergunning verleend. Na de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant - in het voordeel van de gemeente - is de Brabantse Milieufederatie (BMF) in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Deze week vond daarom de zitting plaats in Den Haag.

De argumenten van de BMF tegen het windpark zijn in feite tweeledig:

1. De BMF wil dat onder geen enkele omstandigheden windmolens kunnen worden geplaatst in natuurnetwerk Brabant (NNB), dus ook niet naast een snelweg.

2. De BMF is van mening dat de gemeente te weinig zekerheid biedt dat de beloofde nieuwe natuur, zowel de wettelijke compensatie als de extra kwaliteitsimpuls, ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

De gemeente, initiatiefnemers en provincie begrijpen de zorg van BMF maar hebben hierover een andere mening:

1. Windmolens mogen niet geplaatst worden in NNB tenzij deze direct aansluiten op een hoofdinfrastructuur, waarvan sprake is bij de A67. Dit is ook wettelijk vastgelegd in de huidige provinciale regels. Daarnaast moet dan sprake zijn van een aantoonbaar beperkt effect op de ecologische waarden die bovendien meer dan ruimschoots gecompenseerd moet worden. De gemeente wil in de toekomstige situatie dat de natuur erop vooruitgaat en is voornemens om - naast de wettelijk verplichte 8,8 hectare - nog eens 52 hectare nieuwe natuur te realiseren in het gebied ter compensatie. De verschillende soorten natuur zijn zorgvuldig gekozen, naar advies van ecologisch experts met veel gebiedskennis, om te zorgen voor daadwerkelijke natuurversterking en om oplossingen te bieden voor met name de stikstof- en droogteproblematiek die er speelt. De wensen van de lokale natuurvereniging zijn hierin ook meegenomen.

2. De natuurdoelen van de gemeente zijn formeel vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college van B&W een plan vastgesteld voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling. Dit plan is door het Rijk beloond met een speciale status binnen het programma Vitaal Platteland, maar verplicht de gemeente ook tot daadwerkelijke realisatie. In het plan is exact opgenomen waar en hoe de compensatie plaatsvindt. Het gaat om grond dat nu geen natuur maar landbouwgrond is. Feit is wel dat nog niet alle grond in eigendom is van de gemeente. Van de ruim 60 hectare moet 45% nog verworven worden. Voor deze aankopen zijn de onderhandelingen in volle gang en die verlopen positief.

Meer garantie dan dit kan de gemeente nu wettelijk gezien niet geven, maar het voornemen is er wel degelijk. Voor wat betreft natuurambities en realisatie staat de gemeente erg goed aangeschreven. De gemeente had de BMF graag willen betrekken als medestander in dit veelomvattende project. De uitspraak van de Raad van State zal minstens zes weken, maar waarschijnlijk langer duren. Bij een positieve uitspraak wordt nog dit jaar gestart met de realisatie van nieuwe natuur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden