Het Zwartven in Hooge Mierde is aan herstel toe.
Het Zwartven in Hooge Mierde is aan herstel toe. (Foto: )

Nieuwe natuur bij het Zwartven

Van de redactie

Natuurherstel Hooge Mierde

Vanaf 12 augustus start Brabants Landschap met natuurherstel van het deelgebied Brouwketel in natuurgebied Zwartven in Hooge Mierde. De 'venachtige laagte' wordt weer ontgraven en de steilranden naar het omliggende bos worden meer vloeiend gemaakt voor heideontwikkeling.

Hooge Mierde - Soorten die van deze maatregelen kunnen profiteren zijn planten zoals kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw en dieren zoals vinpootsalamander, rugstreeppad en venwitsnuitlibel. De werkzaamheden duren tot ongeveer half september. Tot ongeveer 1950 was de Brouwketel een hoogveenven in een groot heidegebied. Daarna veranderde het in een 'venachtige laagte'. Het bleef herkenbaar als een laagte in het gebied, met nog enige mate van vochtigheid, maar er was geen sprake meer van oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld in het Zwartven wel het geval is. Omstreeks 1960 werden afwateringssloten gegraven en werd de Brouwketel in cultuur gebracht. Daarvoor werd grond in de laagte geschoven. Hierbij ontstond een steilrand van circa een halve meter. Sindsdien is de Brouwketel in gebruik geweest als grasland. Door de laagte te herstellen ontstaat weer een nat, voedselarm gebied. Dit biedt kansen voor amfibieën, vochtminnende planten en heide. De Brouwketel kan een stapsteen worden voor verspreiding van soorten tussen Landgoed De Utrecht en het Beleven in Reusel. Met het herstel van de laagte geeft Brabants Landschap invulling aan het volledig maken van het Natuurnetwerk Brabant. De bovenlaag van de bodem van het oude ven is licht vermest, omdat het jarenlang als grasland in gebruik was. Deze grondlaag van circa zeventig centimeter wordt ontgraven, tot op de oorspronkelijke, voedselarme onderlaag. Het hele 'gradiënt' (geleidelijke overgang) van laag naar hoog wordt hersteld. Het is belangrijk om abrupte hoogteverschillen glad te strijken, want juist op deze geleidelijke overgangen komen de meeste natuurwaarden voor. De vrijkomende grond wordt grotendeels afgevoerd naar een naburig agrarisch bedrijf dat het goed kan gebruiken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden